ࡱ> PRMNObjbjwwm:y * 666$B6B6B6P6l6B699999///6/6///99O`/$969/6-$^9`B60`cjc8^c6^x///////!///////c///////// : I    BIZNES PLAN        Nazwa banku/instytucjiRodzaj kredytu/przeznaczenieOkres kredytowaniaOprocentowanieSposb spBatyKwota kredytuKwota pozostajca do spBatyRata kredytuForma zabezpieczenia              Prawdziwo[ powy|szych danych potwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.297 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 poz.553) ANALIZA FINANSOWA Prosimy o przedstawienie planowanego rachunku wynikw w okresie objtym po|yczk w ukBadzie miesicznym ([redni miesic z roku) i rocznym. Przy sporzdzaniu zestawienia rocznego nale|y uwzgldni sezonowo[ oraz przestoje w produkcji i w sprzeda|y jak rwnie| okres urlopw. W przypadku ulg podatkowych prosimy o powoBanie si na stosowne rozporzdzenia i podanie wysoko[ci ulg. NAKAADYKWOTAWydatki w ramach kredytu/po|yczki: NakBady w ramach [rodkw wBasnych: SUMA NAKAADW (I+II)yRDAA FINANSOWANIA1. Zrodki wBasne2. Wnioskowany kredyt/po|yczka3. InneSUMA (1+2+3)       R A C H U N E K W Y N I K W Dla wniosku : .....................................................................[redni miesicI rok[redni miesicII rok[redni miesicIII rokWYSZCZEGLNIENIEI rokII rokIII rok01. wpBywy z handlu02. wpBywy z produkcji03. wpBywy z usBug04. spBaty nale|no[ci1. RAZEM PRZYCHODY (01:04)01. zakupy towarw02. zakupy surowcw/materiaBw03. wynagrodzenia pracownikw04. narzuty na wynagrodzenia05. czynsz06. transport07. energia, co, gaz, woda08. usBugi obce09. podatki lokalne10. reklama11. ubezpieczenia rzeczowe12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne13. leasing 14. inne koszty15. odsetki od wnioskowanego kredytu/po|yczki16. odsetki od innych kredytw/po|yczek17. amortyzacja2. RAZEM KOSZTY (01:17)3. Zmiany stanu produktw (+ -)4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODW (2-3)5. ZYSK BRUTTO (1-4)6. PODATEK DOCHODOWY7. ZYSK NETTO (5-6)1. ZYSK NETTO (=7)2. SpBata wnioskowanego kredytu/po|yczki3. SpBata kredytw/po|yczek dBugoterminowych4. SpBata kredytw/po|yczek krtkoterminowych5. ZUS/KRUS wBa[ciciela6. ZYSK POZOSTAAY (1-2-3-4-5)7. Wynagrodzenie wBa[ciciela8. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA (6-7)   INFORMACJE OGLNE Data rozpoczcia dziaBalno[ci NIP Zrednie zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym PeBna nazwa firmy Adres siedziby firmy Kod, miejscowo[, ulica, wojewdztwo, gmina Telefon, fax, e-mail REGON PKD lub EKD Data zarejestrowania dziaBalno[ci Zatrudnienie na dzieD skBadania wniosku (bez wBa[cicieli) Otrzymana pomoc publiczna w ostatnich trzech latach TytuB otrzymanej pomocy, kwota, data otrzymania pomocy Opis dotychczasowej dziaBalno[ci Wa|niejsze osignicia firmy INFORMACJE O MAJTKU TRWAAYM U{YTKOWANYM PRZEZ PRZEDSIBIORSTWO Rodzaj nieruchomo[ci (grunty, budynki, lokale) i jej lokalizacja Forma prawna wBadania (wBasno[, wspBwBasno[, najem, dzier|awa,) nr KW Szacunkowa warto[ rynkowa w przypadku wBasno[ci (w zB) Zakres ubezpieczenia (towarzystwo ubezpieczeniowe) Ustanowiona hipoteka Rodzaj (urzdzenia techniczne i maszyny) Forma prawna wBadania (wBasno[, leasing, dzier|awa) Szacunkowa warto[ rynkowa w przypadku wBasno[ci (w zB) Zakres ubezpieczenia (towarzystwo ubezpieczeniowe) Ustanowiony zastaw lub przewBaszczenie Ustanowiony zastaw lub przewBaszczenie Zakres ubezpieczenia (towarzystwo ubezpieczeniowe) Szacunkowa warto[ rynkowa w przypadku wBasno[ci (w zB) Forma prawna wBadania (wBasno[, leasing) Rodzaj Zrodkw transportu (marka, nr rejestracyjny, rok produkcji) OPIS PRZEDSIWZICIA Opis planowanego przedsiwzicia (obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego, przewidywana struktura zatrudnienia, opis produktu, usBugi czy istnieje ju| na rynku, jego cechy-zalety, dostpno[ na rynku, przewaga nad konkurentami) Ocena rynku - odbiorcy produktw, usBug (kto, struktura, teren z jaki zamieszkuj, formy rozliczeD, przykBady) - dostawcy surowcw i towarw (skd, formy rozliczeD, przykBady) - posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami - zasig rynku (dzielnica, gmina, miasto, region, kraj) - tendencje rozwoju rynku - sezonowo[ popytu - gBwni konkurenci na rynku (ilu, podaj obszar dziaBania, ich mocne i sBabe strony, Plan marketingowy i podstawowe elementy marketingu stosowane na rynku przez firm - cele, jakie chce osign - dziaBania w zakresie: produktu, oceny, opakowania, promocji, dystrybucji Planowane zakupy w ramach projektowanej inwestycji - rodzaj zakupu - wydatkowana kwota i z jakich [rodkw ma by finansowane Proponowane zabezpieczenie - rodzaj - warto[ w zBotych ZBo|one wnioski/zacignite kredyty w innych bankach lub instytucjach finansowych Inne zobowizania finansowe - udzielone porczenia - finansowanie w formie leasingu Niniejszym jako Beneficjent o[wiadczam, |e wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych oraz PARP lub inn wskazan przez PARP osob zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 138 poz. 883 z 1997r.), tj. ewidencjonowania, przechowywania, monitoringu oraz opracowania w zakresie wynikajcym z niniejszego wniosku oraz potrzeb Stowarzyszenia i PARP. Podpis Wnioskodawcy Informacje o wnioskodawcy Imi i Nazwisko WyksztaBcenie Kierunek/zawd/ Kwalifikacje PESEL Adres zamieszkania Seria i nr dowodu osobistego, Stan cywilny Ilo[ osb we wsplnym gospodarstwiestwie Ilo[ osb na utrzymaniu Przebieg pracy zawodowej Dodatkowe zatrudnienie wnioskodawcy PeBna nazwa zakBadu, adres, gospodarstwo rolne, inne Moje miesiczne wynagrodzenie wynosi Jest/nie jest obci|one z tytuBu wyrokw sdowych lub innych tytuBw Kwota obci|enia Nie jestem zatrudniony i otrzymuj/nie otrzymuj zasiBek Kwota zasiBku O[wiadczam, |e nie byBem/byBem karany sdownie i nie jest/jest w stosunku do mnie toczone postpowanie sdowe, nakazowe. Podpis Wnioskodawcy Dla wniosku Imi i Nazwisko Wnioskodawcy/Firma ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY Imi i nazwisko Miejscowo[ Ulica Kod/Poczta Telefon Nr ewidencyjny Data wpBywu STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOZCI I INICJATYW LOKALNYCH 05-091 ZBKI, UL. PiBsudskiego 176 TEL. (22) 77-15-881  24678EF{̺ऺऺऺ}iRERhI#OJQJ\]^J,jhI#OJQJU\]^JmHnHu&hI#56CJOJQJ\]^JaJh-}5CJOJQJ\h-}*h-}CJOJQJ^JaJmHnHsHtH*h-}CJOJQJ^JaJmHnHsHtH"h-}CJOJQJ^JaJnHtH&h-}CJOJQJ^JmHnHsHtHjh-}UjhSIUh-}CJOJQJ^JnHtH  34780`0gd- h|^h`|gd-gd-8FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` $^a$gd-0`0gd-`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ $^a$gd-{dhgd-    4 6 8 : @ B | ~ xh OJQJ\]^J hI#CJOJQJ\]^JaJ,jhTsOJQJU\]^JmHnHu/j *hI#OJQJU\]^JmHnHu,jhDOJQJU\]^JmHnHu,jhI#OJQJU\]^JmHnHuhI#OJQJ\]^J/ dhgd-dhgd-    ; N ] 8 p dh$Ifgd-dhgd- FfW dh$Ifgd-Ff.      " dhgd-Ff Ff dh$Ifgd-" $ & ( * , . 0 4 8 < > @ D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` b dhgd-b d f h j l n p r t v x z | dhgd- dhgd-   $ & . 2 6 : > B N R V ` d l t z ~ p+hI#CJOJQJ\]^JaJmHnHu4jh#$CJOJQJU\]^JaJmHnHu,jh-OJQJU\]^JmHnHu,jhwROJQJU\]^JmHnHuh OJQJ\]^J,jhI#OJQJU\]^JmHnHuhI#OJQJ\]^J)      & 0 dhgd-0 2 8 : @ B P R X Z \ ^ ` f h j l v x z dhgd- $<"LNRV`|0Z &(*,.fhjum_m[Nh-}OJQJ\]^Jh-}h-}CJmHnHsHtHjh-}Uh-}CJnHtHhe0OJQJ\]^J#hI#5CJOJQJ\]^JaJ,jhI#OJQJU\]^JmHnHuhI#CJOJQJ^J hI#CJhI#5OJQJ\]^Jh OJQJ\]^JhI#OJQJ\]^J hI#CJOJQJ\]^JaJ $&<>PR"$&(*,.02468:<>@BD dhgd-$ hdha$gd-dhgd-DFHJLPRXZ\^`p| dh$Ifgd-dhgd- |~nbbbbbbbbb dh$Ifgd- & F htdh$If`tgd-xkd $$IfF0% t0644 la "$&(*,.nbbbbbbbb dh$Ifgd- & F htdh$If`tgd-xkd# $$IfF0% t0644 la .0Z\{{ dh$Ifgd-xkd $$IfF0% t0644 la\^{{ dh$Ifgd-xkd!$$IfF0% t0644 la{{ dh$Ifgd-xkd$$IfF0% t0644 la{{ dh$Ifgd-xkd$$IfF0% t0644 la{{ dh$Ifgd-xkd$$IfF0% t0644 la "{{ dh$Ifgd-xkd$$IfF0% t0644 la"$&*.hjlnprtpe`````gd- $dha$gd-$dh`a$gd-dhgd-xkd$$IfF0% t0644 la tvxz|~gd- dh`gd- $dha$gd-$a$gd-gd-j &(<>@BDFfh ("`P4 տյտ󨛗hI#5CJOJQJhI#CJOJQJhI#hI#OJQJ\]^Jh-}hI#OJQJ^Jh-OJQJ^J*jh-}CJOJQJU^JmHnHuh-}CJOJQJ^Jjh-}UmHnHuh-}h-}h-}OJQJ^J3 "$&*,.02468:<@ egd-dhgd- dh`gd-@BFhjlnprtvxz|~ dh`gd- $dha$gd- $Ifgd- $$Ifa$gd-gd-dhgd- dh`gd- }ttttttt $Ifgd-kd$$If4r&-4;TTaf4jaaaaaaa $Ifgd-kd$$If4;ֈ&-4;TTaf4ZQQQQQQQ $Ifgd-kd$$If;֞,&-4;$TTa *8VfZQQQQQQQ $Ifgd-kdm$$If;֞,&-4;$TTafhZQQQQQQQ $Ifgd-kdE$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd9$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd-$$If;֞,&-4;$TTa02468:<>dfhjlnprFfA#FfFf; $Ifgd-Ff "Ff& $Ifgd-"$bdfhjlnZQQQQQQQ $Ifgd-kd($$If;֞,&-4;$TTanpZQQQQQQQ $Ifgd-kd)$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd*$$If;֞,&-4;$TTa "$ZQQQQQQQ $Ifgd-kd+$$If;֞,&-4;$TTa$&BDFHJLNZQQQQQQQ $Ifgd-kd,$$If;֞,&-4;$TTaNPZQQQQQQQ $Ifgd-kdt-$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kdh.$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd\/$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kdP0$$If;֞,&-4;$TTaTVXZ\^`ZQQQQQQQ $Ifgd-kdD1$$If;֞,&-4;$TTa`bZQQQQQQQ $Ifgd-kd82$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd,3$$If;֞,&-4;$TTa ZUUUUULL $Ifgd-gd-kd 4$$If;֞,&-4;$TTa "$&(*,Qkd5$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- Qkd6$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- Qkd6$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- "RTVXZ\^`Ff@Ff =Ff9 $Ifgd-02468:<>hjlnprtvFfNFfKFfG $Ifgd-FfD24QkdP$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- 468:<>@QkdyQ$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- QkdmR$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- BDFHJQkdaS$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- JLNPQkdUT$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- FfV $Ifgd- & ( * , . 0 2 ZQQQQQQQ $Ifgd-kdX$$If;֞,&-4;$TTa 2 4 6 8 < > B D H J ZRRPPPPPPdhgd-kdY$$If;֞,&-4;$TTa 4 8 : > @ D F J L R v x &!(!L!N!x!z!!!""""("*"n"p"""N#P###>$@$$$$ %H%J%v%%%%%%غغثɺhz:CJaJhz:CJOJQJ^JaJ#hDhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:hz:5OJQJ^Jh?jh?UhI#OJQJ\]^J3J N P R v x &!(!L!N!x!z!!!!""""("*"n"p"$a$p"""N#P####$>$@$$$$$%H%J%%%%P&R&&&&&&$':'$a$%%P&R&&&&&&&:'<'h'''((^(`((((((()")$)&)h)j)))**0*V*Z****++T+---T0V001102222638333444ެhz:5OJQJ^J#hDhz:5CJOJQJ^JaJ *hz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:>:'<'''(((((((($)&))))***X*Z*h*****++$a$+T+----f..L///T0V00211102P222236383334D4$a$$a$D4447778(8*8^8`8888888889999P9R9l9n99$a$$a$$a$48&8(8*8^8`8888888996989P9R9l9n9999999,:.:v:x:::0;2;;;;;V<X<v<x<j=l=======űߢߢߢߢߔhz:CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJ&jZhz:5CJOJQJU^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5OJQJ^Jhz:hz:5CJOJQJ^JaJhz:CJOJQJ^JaJ29999,:.:v:x::::0;2;;;;;;V<X<t<v<x<j=l=====$a$$a$====D>d>f>h>j>l>>>>>>>>>>>>>z????&gd-}$a$gd-}$a$gd-}$a$=D>>>>>>>>z???npBDBDnp|~ƽժըՃp%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH"hz:CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHU%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5CJaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH)WNIOSEK O PO{YCZK FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOZCI Podpis pracownika przyjmujcego wniosek Podpis Wnioskodawcy Imi i Nazwisko, Adres WBa[ciciele firmy Firma jest pBatnikiem podatku VAT Forma opodatko- wania Telefon, fax, e-mail Kod, miejscowo[, ulica, wojewdztwo, gmina Adres siedziby firmy Regon Klasa PKD lub EKD NIP przedsibiorcy Forma prawna PeBna nazwa firmy Wnioskowana kwota po|yczki Termin spBaty po|yczki Przeznaczenie po|yczki Deklarowane [rodki wBasne Nazwa banku, w ktrym firma posiada bie|cy rachunek Numer rachunku/PeBna nazwa rachunku Posiadane kredyty Nazwa banku lub innej instytucji kredytowej, kwota, termin spBaty Wykaz zaBcznikw do wniosku (zaBczniki niedotyczce Wnioskodawcy nale|y skre[li) Za[wiadczenie z Urzdu Pracy o statusie bezrobotnego (dotyczy bezrobotnych) Informacj o przedsiwziciu biznes plan Dokumenty dotyczce prawa do lokalu (nieruchomo[ci), w ktrym prowadzona bdzie dziaBalno[ gospodarcza (umowa najmu, odpis KW) Umowa spBki cywilnej, statut spBki akcyjnej, statut spBki z o.o. Za[wiadczenie z Urzdu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami Za[wiadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opBatach na ubezpieczenie spoBeczne Wpis do ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej (bezrobotni po uzyskaniu po|yczki) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego Za[wiadczenie o nadaniu numeru REGON (bezrobotni po uzyskaniu po|yczki) Za[wiadczenie o nadaniu numeru NIP (bezrobotni po uzyskaniu po|yczki) Zezwolenie (koncesja) w przypadku dziaBalno[ci wymagajcej zezwolenia Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata dziaBalno[ci oraz sprawozdania F-01 i F-02 za ostatni rok Deklaracje podatkowe skBadane do urzdu skarbowego (rozliczenie roczne PIT 36, CIT-8) za okres dwch ostatnich lat Zestawienie przychodw i kosztw za bie|cy rok. Decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysoko[ci podatku (karta podatkowa) lub decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysoko[ci ryczaBtu wraz z za[wiadczeniem o wysoko[ci przychodw za ostatni rok (ryczaBt ewidencjonowany) Za[wiadczenie o dochodach wspBmaB|onka wnioskodawcy O[wiadczenie wspBmaB|onka wnioskodawcy o wyra|eniu zgody na zaciganie zobowizaD wobec po|yczkodawcy Za[wiadczenie o dochodach porczycieli O[wiadczenie porczycieli O[wiadczenie wspBmaB|onka porczycieli Ustanowienie hipoteki (aktualny wycig z ksigi wieczystej z ostatniego miesica oraz aktualna wycena nieruchomo[ci przez rzeczoznawc z ostatnich 6 miesicy) Opinia banku o stanie konta Wnioskodawcy Opinia bankw lub instytucji, w ktrych Wnioskodawca korzysta z kredytu, zawierajca nastpujce informacje: - aktualne zadBu|enie kredytowe lub z tytuBu porczenia oraz zastosowane zabezpieczenia - terminowo[ spBat dotychczas udzielonych kredytw - obci|enie rachunkw tytuBami egzekucyjnymi Deklaracja wnioskodawcy o zatrudnieniu osb bezrobotnych zarejestrowanych PUP Inne (jakie?)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & W/w dokumenty Wnioskodawca przedstawia w kserokopii a pracownik Stowarzyszenia stwierdza ich zgodno[ z oryginaBem. Niniejszym jako Beneficjent o[wiadczam, |e wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych oraz PARP lub inn wskazan przez PARP osob zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 138 poz. 883 z 1997r.), tj. ewidencjonowania, przechowywania, monitoringu oraz opracowania w zakresie wynikajcym z niniejszego wniosku oraz potrzeb Stowarzyszenia i PARP. Podpis Wnioskodawcy OZWIADCZENIE PORCZYCIELA Wiarygodno[ podanych danych stwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.247 1 K.K. za zBo|enie faBszywych zeznaD. Data i czytelny podpis Porczyciela Koszty miesicznego utrzymania gospodarstwa domowego: wysoko[ci opBat staBych (czynsz, energia, gaz, itp.) ZadBu|enie z tytuBu zacignitych kredytw (po|yczek) w bankach lub instytucjach finansujcych wynosi:& & & & & & & & & & & & & ... i ma by spBacone do dnia& & & & & & & & & & ... Rata spBaty miesicznej wynosi: & & & & & & & & Liczba osb na utrzymaniu (niepracujcych) Dochody miesiczne netto wspBmaB|onka wynosz: Dochody nie s/s obci|one z tytuBu wyrokw sdowych w wysoko[ci: Moje przecitne miesiczne dochody netto z tytuBu zatrudnienia wynosz: Od dnia do dnia Na czas nie okre[lony/okre[lony Nazwa i adres miejsca pracy lub dokument uprawniajcy do prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej Jestem zatrudniony/ wBa[cicielem OZWIADCZAM, {E Telefon sBu|bowy Telefon prywatny Kod, miejscowo[, ulica, numer Adres zamieszkania Stan cywilny PESEL Seria, numer, wydany przez: Legitymujcy (a) si dowodem osobistym Imiona rodzicw Ja ni|ej podpisany (a) OZWIADCZENIE WSPAMAA{ONKA PORCZYCIELA Telefon sBu|bowy Telefon prywatny Kod, miejscowo[, ulica, numer Adres zamieszkania Stan cywilny PESEL Seria, numer, wydany przez: Legitymujcy (a) si dowodem osobistym Imiona rodzicw Ja ni|ej podpisany (a) Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy/Adres O[wiadczam, |e jako wspBmaB|onek porczyciela& & & & & & & & & & & & & & & & & & & . pozostaj z nim we wsplnocie maB|eDskiej i majtkowej oraz wyra|am zgod na udzielenie porczenia przez mojego m|a/moj |on po|yczki Panu (i) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & w Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych w kwocie & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Wiarygodno[ podanych danych stwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.247 1 K.K. za zBo|enie faBszywych zeznaD. Data i czytelny podpis wspBmaB|onka porczyciela OZWIADCZENIE WSPAMAA{ONKA po|yczkobiorcy Telefon sBu|bowy Telefon prywatny Kod, miejscowo[, ulica, numer Adres zamieszkania Stan cywilny PESEL Seria, numer, wydany przez: Legitymujcy (a) si dowodem osobistym Imiona rodzicw Ja ni|ej podpisany (a) Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy/Adres O[wiadczam, |e jako wspBmaB|onek & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . pozostaj z nim (ni) we wsplnocie maB|eDskiej i majtkowej oraz wyra|am zgod na zacignicie po|yczki przez mojego m|a/moj |on............................................................................... w Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych w kwocie & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Wiarygodno[ podanych danych stwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.247 1 K.K. za zBo|enie faBszywych zeznaD. Data i czytelny podpis wspBmaB|onka po|yczkobiorcy &npBD@BDnp|~gd-}$a$gd-}LNP~Z\gd-}$a$gd-}LN~Z\RT> l𓁓o`hz:5OJQJ^JnHtH"hz:CJOJQJ^JaJnHtH"hCJOJQJ^JaJnHtH"hz:CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH"hz:CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:hz:CJaJnHtH%RTz(*>f4 & F hh*$^hgd-}$a$gd-}Ht$ hjl@$a$gd-}$a$gd-}$a$gd-} & F hh^hgd&%gd-} & F hh*$^hgd-}@Btv<>`b.0~"$FHjlǸhz:5OJQJ^J%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJ%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:7@Bdftv$a$gd-}gd-}<>`b,.0~"$$a$gd-}gd-}$FHjl68(*,  $dha$gd-}$a$gd-}gd-}l68(*  & ( ^ | ~    . 0 J L X Z   46$*ݿ촧ݿhI# h hz:hz:5;OJQJ^Jhz:5OJQJ^Jhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:hz:5CJOJQJ^JaJ:     & ( | ~    . 0 J L X Z gd-}$a$gd-}$a$gd-}  46`"$&(*,.02$a$gd-}$a$gd-} $dha$gd-}gd-} gd "$&(*,.02468:<>@BDFHJJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~dhgd-hI#OJQJ\]^J6&P 1h:p-}. A!S"S#S$S% 3&P 1h0A .!S"S#S$S% ,$$If!v h5p55555&55&5 #vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akd$$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 la,$$If!v h5p55555&55&5 #vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akd)$$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 la,$$If!v h5p55555&55&5 #vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akdR$$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 la,$$If!v h5p55555&55&5 #vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akd{ $$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 la}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065}$$If!vh55#v:V F t065$$If!vh555T55T#v#v#vT#v#vT:V 4,555T55T4af4$$If!vh5555T55T#v#v#v#vT#v#vT:V 4;,5555T55T4af4$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd!$$If;֞,&-4;$TT FapF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd$$If;֞,&-4;$TT FapF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd'$$If;֞,&-4;$TT FapF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd!$$If;֞,&-4;$TT FapF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd-%$$If;֞,&-4;$TT FapF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkd7$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkds;$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkd>$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdyB$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdE$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdI$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdM$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdIU$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh5$5555T55T#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a Dd ? 0 # A",j O5[n_?evZ@=j O5[n_?evxZ8)XxڍRMKQ=oI8j!-JkaPwSDpQ(iAhkŖ.$ ./ޥ `qEٶsgތc™w޽wCŕ $s=i<ۋ"PN؟&j=RyP_rvZŐω{^1`U SNTWGv]HceļBܶ'VgJ|P29pjsXkb93bxP816CBON&@hI 1Uc7Quᘵ6_j?yˤ _}{21-dڲKP8ܜ9={`俵6Lܷo#a/+HiFy75+_E?Tm5'V!{R;Sђ|b\qI,9NFoQKx]C^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHff NagBwek 1%$$ & F h@&`a$5OJQJ\^JV@V NagBwek 2$$ h@&a$5OJQJ\^JXX NagBwek 3$<@&5CJOJQJ\^JaJVV NagBwek 4$$ & F @&a$5aJP P NagBwek 9 $$@&a$5CJOJQJaJJA`J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy >>@> TytuB$a$5OJQJ\^JVB@V Tekst podstawowy$ ha$ OJQJ^J4"4 xl26 dd5aJ00 p#CJaJVPBV Tekst podstawowy 2dhCJOJQJaJjCRj Tekst podstawowy wcity^`CJOJQJaJtRbt Tekst podstawowy wcity 2$V^`Va$CJOJQJaJlSrl Tekst podstawowy wcity 3$^a$CJOJQJaJVQV Tekst podstawowy 3$a$CJOJQJaJXTX Tekst blokowy $]^`a$aJBB xl34dd'dQaJ4 4 Stopka p#0)0 Numer strony88 NagBwek p#PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 249k~J8|4JuBjI_Z: s  D K _ a J p 6GT-B[n 35CVs3vm K '!I!Y!k!}!!!!!! ""5"^"p"""""""#!#9#a#%% &&/&P&d&r&y&&&&&'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))***** * ****6  !"$'56789DEFGHRQPON]`hfmptwy|}~   " !$310/-+*('%756#?@ABCIJKLMSTUVWxigjno&),.248#249k~J8|4JuBjI_Z: s  D K _ a J p 6GT-B[n 35CVs3vm K '!I!Y!k!}!!!!!! ""5"^"p"""""""#!#9#a#%% &&/&P&d&r&y&&&&&'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))***** * ***** !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~6 : 8:  j4 %4=l %-0>ehlo8`{ " b 0 D|.\"t@f"n$N` 4 J2 J p":'+D49=&@$ J!"#$&'()*+,./123456789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfgijkmn889@`8_( b 3 #" `?* h C #" `?4 V  # "?7 h  C #" `?< 6  "?5h  C #" `?2 6 "?9h C #" `?: 6 "?3h C #" `?6 6 "?;h C #" `?8 6 "?+h C #" `?, h C #" `?. V # "?- h C #" `?> 6 "?=6 "?0h C #" `?1 6 "?/h ! C !#" `?@ V " # ""?? P # "?B h $ C $#" `?A h ' C '#" `?C b 5 3 #" `?E b 6 3 #" `?D b 7 3 #" `?H b 8 3 #" `?G b 9 3 #" `?F P ? "?M P @ "?L P A "?K P B "?J P C "?I b D 3 #" `?Q b E 3 #" `?P b F 3 #" `?R b G 3 #" `?N b H 3 #" `?O P I "?W P J "?V P K "?U P L "?T P M "?S b N 3 #" `?\ b O 3 #" `?[ b P 3 #" `?Z b Q 3 #" `?Y b R 3 #" `?X P S "?a P T "?` P U "?_ P V "?^ P W "?] h ] C !]#" `?e !b ` 3 "#" `?f "b f 3 $#" `?j $P g "?i b h 3 ##" `?h #P i "?g P j "?k b m 3 %#" `?l %P n "?m P o "?o h p C &p#" `?n &b t 3 '#" `?b 'b w 3 (#" `?c (P x "?d V y # )y"?p )h | C *|#" `?q *h } C +}#" `?s +h ~ C ,~#" `?{ ,h C -#" `?t -h C .#" `?y .V # /"?u /P  "?r h C 0#" `?v 0P  "?w P  "?x P  "?z h C 1#" `? 1P  "?| h C 2#" `?} 2P  "?~ h C 3#" `? 3P  "? b 3 4#" `? 4P  "? h C 5#" `? 5h C 7#" `? 7V # 6"? 6P  "? b 3 8#" `? 8V # 9"? 9P  :"? :V # ;"? ;P  <"? <P  ="? =h C >#" `? >V # ?"? ? HDqq???"? D HAqq???"? A HBqq???"? B B@qq"? @ HCqq???"? C HTqq???"? Tt s *$?"?  HSqq???"? S BRqq"? R HQqq???"? Qt s *$?"?  HPqq???"? Pt s *$?"?  HOqq???"? Ot s *$?"?  HNqq???"? N BMqq"? M HLqq???"? Lt s *$?"?  HKqq???"? K BJqq"? J HIqq???"? It s *$?"?  HHqq???"? H BGqq"? G BFqq"? F HUqq???"? Ut s *$?"?  HVqq???"? V BWqq"? W HXqq???"? Xt s *$?"?  HYqq???"?! Yt s *$?"?"  HZqq???"?# Z B[qq"?$ [ H\qq???"?% \ B]qq"?& ] H^qq???"?' ^ B_qq"?( _ B`qq"?) ` HEqq???"? E Haqq???"? a Hwqq???"? wt s *$?"?  Hvqq???"? v Huqq???"? ut s *$?"?  Btqq"? t Hsqq???"? st s *$?"?  Hrqq???"? rt s *$?"?  Hqqq???"? q Bpqq"? p Hoqq???"? ot s *$?"?  Hnqq???"? nt s *$?"?  Bmqq"? m Blqq"? l Bkqq"? k Bjqq"? j Biqq"? i Bhqq"? h  Bgqq"? g  Bfqq"? f  Beqq"? e  Bdqq"? d  Bcqq"? c Bbqq"? bh C x#" `? xh C #" `? P  "? h C #" `? h C #" `? P  "? V # "? h C ~#" `? ~P  "? h C }#" `? }P  "? h C |#" `? |V # {"? {h C z#" `? zP  "? h C y#" `? yP  "? V  # "? P ! "? b " 3 #" `? P # "? h $ C $#" `? h % C %#" `? P & "? h ' C '#" `? h ( C (#" `? P ) "? V * # *"? h + C +#" `? P , "? h - C -#" `? P . "? h / C /#" `? V 0 # 0"? h 1 C 1#" `? P 2 "? h 3 C 3#" `? P 4 "? V 5 # 5"? P 6 "? b 7 3 #" `? P 8 "? B S ? !"#$%&'()*+,-./014589:;<=>?@ABCD"58CFTWekmnpqrsvwz{~   @BCDEFGHIJKLMNOPQ`afp~60/[6 t/&^t&ytW&t|(&t/&t|/tr%*t%&*t &%tr %%t}& trs% t&tr%t &tr%tc&trc%tQ &mtrG %vt&Q tn Z txQ tr%Z t?&tr?%t&I t@ &t&I =t6 &=t&*I t@ 4& t& I t@ & t&I Mt6 &Mt&:I t6 :&t&& t&&1t&1&8t!X =t?&wt?wt_&t_t &t & t t t;& t8 t ; t8 t hk ;t k;tkP;tPk;tk&;t hk8t&ktkt" d&t!d t$ nt# &nt'h#t6 t5 t9<&t8<t7tC<& tB< tA t@ t? tG(<tH<%&tE (tD( tF(tM<& tL< tK tJ tI tR9&\tQ}9_tP}_tO _tN _tW<H& tVH< tUH tT H tSH tt%twI'8tx!'t] !t`& ti&1th&$ tg&tfV&tj)&:tm&tn&tp&dto&\tyK&t|&ti&t}itttt&t>&t> t]&t~]t|t|t|t| !t !|&t| t& t t&Jt Jt&ttt t4&$t4$t&Ct & ti%titB#qtx0&5t T'&0t T'0t #g't #&g't &#t#t&ttt&tttX&t%bt>ktHbtkt &t t4 % t> = t H t t& t%t tt%ttL#ht%btHbtHbtbt %t t4 % tH 4 t H t t% t t%tt%tt#%2t"2t % t!+% t$L%ht4%bt3Hbt2Hbt1bt0 %t/ t.4 % t-H 4 t, H t+ t*% t( t)%t't&%t%t8%2t72t5% t6+%! ty { | ~ P S 9>').9<l#o#6{]p u<N W E M x y { | ~   E G \ ^ c e p r >_FKk#Lg]pr@XZrt<L&(35WP.0DFqt,/HP$$$U%''***6***,.,0,Z,\,,-)-+-J--------..!.#.5.7.C.E.J.L.g.j...........//&/(/:/hUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)Tahoma7. [ @VerdanaA. Arial Narrow;WingdingsA BCambria Math"q GcFA oS4ds s 3QHP?Ts2 !xx1INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIWZIECIAMonika KraszewskaA.Mosiej8     Oh+'0, @L l x 4INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIWZIECIAMonika KraszewskaNormal A.Mosiej18Microsoft Office Word@Ɣ @ j@֫w@< ՜.+,0 hp MSRiPs 2INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIWZIECIA Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLQRoot Entry F̫SData d]1TableWordDocumentm:SummaryInformation(=DocumentSummaryInformation8ECompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q