ࡱ> ]_Z[\e/bjbj::mRXg\Xg\y 3( ( 777$777PL88780|;|;|;|;|;$h7m|;|;_ |;7|;R/;|;Ї?08F <;7;e8( R z: I         BIZNES PLAN        Nazwa banku/instytucjiRodzaj kredytu/przeznaczenieOkres kredytowaniaOprocentowanieSposb spBatyKwota kredytuKwota pozostajca do spBatyRata kredytuForma zabezpieczenia              Prawdziwo[ powy|szych danych potwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.297 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 poz.553) ANALIZA FINANSOWA Prosimy o przedstawienie planowanego rachunku wynikw w okresie objtym po|yczk w ukBadzie miesicznym ([redni miesic z roku) i rocznym. Przy sporzdzaniu zestawienia rocznego nale|y uwzgldni sezonowo[ oraz przestoje w produkcji i w sprzeda|y jak rwnie| okres urlopw. W przypadku ulg podatkowych prosimy o powoBanie si na stosowne rozporzdzenia i podanie wysoko[ci ulg. NAKAADYKWOTAWydatki w ramach kredytu/po|yczki: NakBady w ramach [rodkw wBasnych: SUMA NAKAADW (I+II)yRDAA FINANSOWANIA1. Zrodki wBasne2. Wnioskowany kredyt/po|yczka3. InneSUMA (1+2+3)              R A C H U N E K W Y N I K W Dla wniosku : .....................................................................[redni miesicI rok[redni miesicII rok[redni miesicIII rokWYSZCZEGLNIENIEI rokII rokIII rok01. wpBywy z handlu02. wpBywy z produkcji03. wpBywy z usBug04. spBaty nale|no[ci1. RAZEM PRZYCHODY (01:04)01. zakupy towarw02. zakupy surowcw/materiaBw03. wynagrodzenia pracownikw04. narzuty na wynagrodzenia05. czynsz06. transport07. energia, co, gaz, woda08. usBugi obce09. podatki lokalne10. reklama11. ubezpieczenia rzeczowe12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne13. leasing 14. inne koszty15. odsetki od wnioskowanego kredytu/po|yczki16. odsetki od innych kredytw/po|yczek17. amortyzacja2. RAZEM KOSZTY (01:17)3. Zmiany stanu produktw (+ -)4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODW (2-3)5. ZYSK BRUTTO (1-4)6. PODATEK DOCHODOWY7. ZYSK NETTO (5-6)1. ZYSK NETTO (=7)2. SpBata wnioskowanego kredytu/po|yczki3. SpBata kredytw/po|yczek dBugoterminowych4. SpBata kredytw/po|yczek krtkoterminowych5. ZUS/KRUS wBa[ciciela6. ZYSK POZOSTAAY (1-2-3-4-5)7. Wynagrodzenie wBa[ciciela8. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA (6-7)   ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY Imi i nazwisko Miejscowo[ Ulica Kod/Poczta Telefon Nr ewidencyjny Data wpBywu STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOZCI I INICJATYW LOKALNYCH 05-091 ZBKI, UL. PiBsudskiego 176 TEL. (22) 77-15-881 WNIOSEK O PO{YCZK FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOZCI PeBna nazwa firmy Podpis pracownika przyjmujcego wniosek Podpis Wnioskodawcy Imi i Nazwisko, Adres WBa[ciciele firmy Firma jest pBatnikiem podatku VAT Forma opodatko- wania Telefon, fax, e-mail Kod, miejscowo[, ulica, wojewdztwo, gmina Adres siedziby firmy Regon Klasa PKD lub EKD NIP przedsibiorcy Forma prawna Wnioskowana kwota po|yczki Termin spBaty po|yczki Przeznaczenie po|yczki Deklarowane [rodki wBasne Numer rachunku/PeBna nazwa rachunku Nazwa banku, w ktrym firma posiada bie|cy rachunek Posiadane kredyty Nazwa banku lub innej instytucji kredytowej, kwota, termin spBaty Wykaz zaBcznikw do wniosku (zaBczniki niedotyczce Wnioskodawcy nale|y skre[li) Za[wiadczenie z Urzdu Pracy o statusie bezrobotnego (dotyczy bezrobotnych) Informacj o przedsiwziciu biznes plan Dokumenty dotyczce prawa do lokalu (nieruchomo[ci), w ktrym prowadzona bdzie dziaBalno[ gospodarcza (umowa najmu, odpis KW) Umowa spBki cywilnej, statut spBki akcyjnej, statut spBki z o.o. Za[wiadczenie z Urzdu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami Za[wiadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opBatach na ubezpieczenie spoBeczne Wpis do ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej (bezrobotni po uzyskaniu po|yczki) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego Za[wiadczenie o nadaniu numeru REGON (bezrobotni po uzyskaniu po|yczki) Za[wiadczenie o nadaniu numeru NIP (bezrobotni po uzyskaniu po|yczki) Zezwolenie (koncesja) w przypadku dziaBalno[ci wymagajcej zezwolenia Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata dziaBalno[ci oraz sprawozdania F-01 i F-02 za ostatni rok Deklaracje podatkowe skBadane do urzdu skarbowego (rozliczenie roczne PIT 36, CIT-8) za okres dwch ostatnich lat Zestawienie przychodw i kosztw za bie|cy rok. Decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysoko[ci podatku (karta podatkowa) lub decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysoko[ci ryczaBtu wraz z za[wiadczeniem o wysoko[ci przychodw za ostatni rok (ryczaBt ewidencjonowany) Za[wiadczenie o dochodach wspBmaB|onka wnioskodawcy O[wiadczenie wspBmaB|onka wnioskodawcy o wyra|eniu zgody na zaciganie zobowizaD wobec po|yczkodawcy Za[wiadczenie o dochodach porczycieli O[wiadczenie porczycieli O[wiadczenie wspBmaB|onka porczycieli Ustanowienie hipoteki (aktualna wycena nieruchomo[ci przez rzeczoznawc z ostatnich 6 miesicy) Opinia banku o stanie konta Wnioskodawcy Opinia bankw lub instytucji, w ktrych Wnioskodawca korzysta z kredytu, zawierajca nastpujce informacje: - aktualne zadBu|enie kredytowe lub z tytuBu porczenia oraz zastosowane zabezpieczenia - terminowo[ spBat dotychczas udzielonych kredytw - obci|enie rachunkw tytuBami egzekucyjnymi Deklaracja wnioskodawcy o zatrudnieniu osb bezrobotnych zarejestrowanych PUP Inne (jakie?)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & W/w dokumenty Wnioskodawca przedstawia w kserokopii a pracownik Stowarzyszenia stwierdza ich zgodno[ z oryginaBem. Wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych z siedzib w 05-091 Zbki ul. PiBsudskiego 176 numer KRS 0000031418 w okresie realizacji i po zakoDczeniu realizacji umowy po|yczki, w celu jej zawarcia, monitorowania i dochodzenia wierzytelno[ci, obsBugi informatycznej, prowadzenia sprawozdawczo[ci wobec organw paDstwowych, samorzdowych, i innych instytucji oraz podmiotw wspBpracujcych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych. Podaj dane osobowe dobrowolnie i o[wiadczam, |e s one zgodne z prawd. ZapoznaBem(-am) si z tre[ci klauzuli informacyjnej, w tym z informacj o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostpu do tre[ci swoich danych i prawie ich poprawiania. Podpis Wnioskodawcy INFORMACJE OGLNE PeBna nazwa firmy Kod, miejscowo[, ulica, wojewdztwo, gmina Adres siedziby firmy Zatrudnienie na dzieD skBadania wniosku (bez wBa[cicieli) Zrednie zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym Data rozpoczcia dziaBalno[ci Data zarejestrowania dziaBalno[ci REGON PKD lub EKD NIP Telefon, fax, e-mail TytuB otrzymanej pomocy, kwota, data otrzymania pomocy Otrzymana pomoc publiczna w ostatnich trzech latach Opis dotychczasowej dziaBalno[ci Wa|niejsze osignicia firmy INFORMACJE O MAJTKU TRWAAYM U{YTKOWANYM PRZEZ PRZEDSIBIORSTWO Forma prawna wBadania (wBasno[, wspBwBasno[, najem, dzier|awa,) nr KW Rodzaj nieruchomo[ci (grunty, budynki, lokale) i jej lokalizacja Ustanowiona hipoteka Zakres ubezpieczenia (towarzystwo ubezpieczeniowe) Szacunkowa warto[ rynkowa w przypadku wBasno[ci (w zB) Zakres ubezpieczenia (towarzystwo ubezpieczeniowe) Ustanowiony zastaw lub przewBaszczenie Forma prawna wBadania (wBasno[, leasing, dzier|awa) Rodzaj (urzdzenia techniczne i maszyny) Szacunkowa warto[ rynkowa w przypadku wBasno[ci (w zB) Ustanowiony zastaw lub przewBaszczenie Zakres ubezpieczenia (towarzystwo ubezpieczeniowe)  23456789:;<=>?BCDEHIJMOST̺ऺऺऺ~zm~m~m~m~mememejhS]Uh-}5CJOJQJ\h-}jhNCU*h-}CJOJQJ^JaJmHnHsHtHjhgU*h-}CJOJQJ^JaJmHnHsHtH"h-}CJOJQJ^JaJnHtH&h-}CJOJQJ^JmHnHsHtHjh-}UjhSIUh-}CJOJQJ^JnHtH'  35780`0gd- h|^h`|gd-gd-8;<>@ABDFGHKLMPQRSUVXYZ[\]^_ $^a$gd-0`0gd-TVWno{  m\ hI#CJOJQJ\]^JaJ,jhTsOJQJU\]^JmHnHu/j *hI#OJQJU\]^JmHnHu,jhDOJQJU\]^JmHnHuhI#OJQJ\]^J,jhI#OJQJU\]^JmHnHu&hI#56CJOJQJ\]^JaJjhS]Uh-}5CJOJQJ\$_`abcdefghijklmnpqrstuvwxyz{ $^a$gd-{dhgd- $dha$gdD dhgd-dhgd-    ; N ] 8 p dh$Ifgd-dhgd- Ff dh$Ifgd-Ff   4 6 8 : @ B | ~   " $ & , 0 4 8 < @ L y,jhw:OJQJU\]^JmHnHu,jh-OJQJU\]^JmHnHu,jhwROJQJU\]^JmHnHuh OJQJ\]^J,jhI#OJQJU\]^JmHnHuhI#OJQJ\]^J hI#CJOJQJ\]^JaJ/      " dhgd-Ff Ff dh$Ifgd-" $ & ( * , . 0 4 8 < > @ D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` b dhgd-b d f h j l n p r t v x z | dhgd- dhgd-      $ . dhgd-. 0 6 8 > @ N P V X Z \ ^ d f h j t v x ~ dhgd-L P T ^ b j r x | ": JLPT^z.X$ym[[#hI#5CJOJQJ\]^JaJhI#CJOJQJ^J hI#CJhI#5OJQJ\]^Jh OJQJ\]^J hI#CJOJQJ\]^JaJ+hI#CJOJQJ\]^JaJmHnHu4jh#$CJOJQJU\]^JaJmHnHu,jhI#OJQJU\]^JmHnHuhI#OJQJ\]^J "$:<NP "$&(*,.02468:<>@B dhgd-$ hdha$gd-dhgd-BDFHJNPVXZ\^nz dh$Ifgd-dhgd- z|nbbbbbbbbb dh$Ifgd- & F htdh$If`tgd-xkd $$IfF0% t0644 la "$&(*,nbbbbbbbb dh$Ifgd- & F htdh$If`tgd-xkd $$IfF0% t0644 la ,.XZ{{ dh$Ifgd-xkdb $$IfF0% t0644 laZ\{{ dh$Ifgd-xkd $$IfF0% t0644 la{{ dh$Ifgd-xkd@ $$IfF0% t0644 la{{ dh$Ifgd-xkd $$IfF0% t0644 la{{ dh$Ifgd-xkd$$IfF0% t0644 la {{ dh$Ifgd-xkd$$IfF0% t0644 la "$.26<>BJPRwlgggggggd- $dha$gd-dhgd\dhgd-xkd$$IfF0% t0644 la $&*,.02468:>@BDHJNTVX^`bfjrvz~ļ민민ррjh-}UmHnHuh-}hwOJQJ^JhwOJQJ^Jh-}OJQJ^Jh-}h-}OJQJ^JjhwUh-}OJQJ\]^Jh-}h-}CJmHnHsHtHjh-}Ujh\Uhe0OJQJ\]^J-RTX`dflnprxzgd- dh`gd- $dha$gd-$a$gd-gd- "$&*,.02468:<dhgd- dh`gd- &(<>@BDFfh (ƹееwsi^i^i^i^i^hI#5CJOJQJhI#CJOJQJhI#hI#OJQJ\]^Jh-}hI#OJQJ^Jjh@lUmHnHu*jh@lCJOJQJU^JmHnHuh-}h-}h-}OJQJ^Jh-OJQJ^Jjh-}UmHnHu*jh-}CJOJQJU^JmHnHuh-}CJOJQJ^J$<@BFhjlnprtvxz|~ dh`gd- $dha$gd- egd- $Ifgd- $$Ifa$gd-gd-dhgd- dh`gd- }ttttttt $Ifgd-kdk$$If4r&-4;TTaf4jaaaaaaa $Ifgd-kd$$If4;ֈ&-4;TTaf4ZQQQQQQQ $Ifgd-kd$$If;֞,&-4;$TTa *8VfZQQQQQQQ $Ifgd-kd-$$If;֞,&-4;$TTafhZQQQQQQQ $Ifgd-kd$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kdE$$If;֞,&-4;$TTa02468:<>dfhjlnprFfAFfFf $Ifgd-Ff` "Ff" $Ifgd-"$bdfhjlnZQQQQQQQ $Ifgd-kdx$$$If;֞,&-4;$TTanpZQQQQQQQ $Ifgd-kd4%$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd%$$If;֞,&-4;$TTa "$ZQQQQQQQ $Ifgd-kd&$$If;֞,&-4;$TTa$&BDFHJLNZQQQQQQQ $Ifgd-kdh'$$If;֞,&-4;$TTaNPZQQQQQQQ $Ifgd-kd$($$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd($$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd)$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kdX*$$If;֞,&-4;$TTaTVXZ\^`ZQQQQQQQ $Ifgd-kd+$$If;֞,&-4;$TTa`bZQQQQQQQ $Ifgd-kd+$$If;֞,&-4;$TTaZQQQQQQQ $Ifgd-kd,$$If;֞,&-4;$TTa ZUUUUULL $Ifgd-gd-kdH-$$If;֞,&-4;$TTa"`P4 8 : > @ D F J L R !!2!6!8!P!R!!@"B""""",#.#V#X####ҿ}j%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5CJaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhfjhfUhI#OJQJ\]^JhI#5CJOJQJhI#CJOJQJ) "$&(*,Qkd.$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- Qkd.$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- Qkd|/$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- "RTVXZ\^`Ff-8Ff4Ff1 $Ifgd-02468:<>hjlnprtvFfYEFfBFf> $Ifgd-Ffx;24QkdEG$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- 468:<>@QkdH$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- QkdH$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- BDFHJQkdyI$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- JLNPQkd5J$$If;֞,&-4;$TTa $Ifgd- FfPL $Ifgd- & ( * , . 0 2 ZQQQQQQQ $Ifgd-kd B D H J ZRRPPPPPPdhgd-kdN$$If;֞,&-4;$TTa J N P R !!!!6!8!P!R!!"@"B"h""gd-}$a$gd-}$a$gd-}"""""",#.#V#X############$*$,$.$0$Z$\$$gd-}$a$gd-}######*$0$Z$\$$$$$$$ %&%.%L%N%P%R%l%r%%%%%%%&&P&V&&& ' '2'4'''h(j(&0"hz:CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:CJaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH"hz:CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:-$$$$$$$$$$$% %"%$%&%L%N%P%R%l%n%p%r%t%%%%%gd-}$a$gd-}%%%%%%&&&&&P&R&T&V&&& ' ''2'4'''h(j() & F hh*$^hgd-}$a$gd-})X)X**\++,,x-..\/B00b22334l4,5~5X67p77gd-} & F hh*$^hgd-}&0:0B00~44899;>>N@P@R@T@Z@ܷr`N;%hg5CJOJQJ^JaJnHtH"hgCJOJQJ^JaJnHtH"hNCCJOJQJ^JaJnHtH(hNChNCCJOJQJ^JaJnHtH+hghg5CJOJQJ^JaJnHtH+hghNC5CJOJQJ^JaJnHtHhz:%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH"h pCJOJQJ^JaJnHtH"hz:CJOJQJ^JaJnHtH"hCJOJQJ^JaJnHtH7h8899>>>T@V@X@Z@@@@@@@(A*ATAVAAA.B$a$$a$gdS]gdNC & F gdggd-} & F hh^hgd&%Z@@@@@@@(A*ATAVAAA.B0BlBnBBBBBBBBBCCCCCCpDvDDD$ETEXE|EEEEEEFF@FBFFFFFG0Gο蚈#hDhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:CJaJhz:CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5OJQJ^Jhz:%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH5.B0BlBnBBBBBBBBBBBCCCCCCCC6DpDrDtDvDDD$a$DEEEEEFF@FBFFFGGG G"G$G&G(G*G,G.G0GGGGGG$a$0GrGtGGGGGGGHRHVHHHI4IbIIIIIIIIptRh F,06$X^~콩 h hz:hz:5OJQJ^J#hDhz:5CJOJQJ^JaJUhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJ *hz:5CJOJQJ^JaJhz:hz:5CJOJQJ^JaJ;GTHVHdHHHHII I"I$I&I(I*I,I.I0I2I4IIIIIIprt$a$Szacunkowa warto[ rynkowa w przypadku wBasno[ci (w zB) Forma prawna wBadania (wBasno[, leasing) Rodzaj Zrodkw transportu (marka, nr rejestracyjny, rok produkcji) ZBo|one wnioski/zacignite kredyty w innych bankach lub instytucjach finansowych Inne zobowizania finansowe - udzielone porczenia - finansowanie w formie leasingu OPIS PRZEDSIWZICIA Opis planowanego przedsiwzicia (obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego, przewidywana struktura zatrudnienia, opis produktu, usBugi czy istnieje ju| na rynku, jego cechy-zalety, dostpno[ na rynku, przewaga nad konkurentami) Ocena rynku - odbiorcy produktw, usBug (kto, struktura, teren z jaki zamieszkuj, formy rozliczeD, przykBady) - dostawcy surowcw i towarw (skd, formy rozliczeD, przykBady) - posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami - zasig rynku (dzielnica, gmina, miasto, region, kraj) - tendencje rozwoju rynku - sezonowo[ popytu - gBwni konkurenci na rynku (ilu, podaj obszar dziaBania, ich mocne i sBabe strony, Plan marketingowy i podstawowe elementy marketingu stosowane na rynku przez firm - cele, jakie chce osign - dziaBania w zakresie: produktu, oceny, opakowania, promocji, dystrybucji Planowane zakupy w ramach projektowanej inwestycji - rodzaj zakupu - wydatkowana kwota i z jakich [rodkw ma by finansowane Proponowane zabezpieczenie - rodzaj - warto[ w zBotych Informacje o wnioskodawcy Imi i Nazwisko Seria i nr dowodu osobistego, wydany przez: PESEL Adres zamieszkania WyksztaBcenie Kierunek/zawd/ Kwalifikacje Ilo[ osb we wsplnym gospodarstwiestwie Ilo[ osb na utrzymaniu Stan cywilny Przebieg pracy zawodowej PeBna nazwa zakBadu, adres, gospodarstwo rolne, inne Dodatkowe zatrudnienie wnioskodawcy Kwota obci|enia Jest/nie jest obci|one z tytuBu wyrokw sdowych lub innych tytuBw Moje miesiczne wynagrodzenie wynosi Kwota zasiBku Nie jestem zatrudniony i otrzymuj/nie otrzymuj zasiBek O[wiadczam, |e nie byBem/byBem karany sdownie i nie jest/jest w stosunku do mnie toczone postpowanie sdowe, nakazowe. Podpis Wnioskodawcy Imi i Nazwisko Wnioskodawcy/Firma Dla wniosku Ja ni|ej podpisany (a) OZWIADCZENIE PORCZYCIELA Imiona rodzicw Legitymujcy (a) si dowodem osobistym Seria, numer, wydany przez: PESEL Stan cywilny Kod, miejscowo[, ulica, numer Adres zamieszkania Telefon prywatny Telefon sBu|bowy OZWIADCZAM, {E Nazwa i adres miejsca pracy lub dokument uprawniajcy do prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej Jestem zatrudniony/ wBa[cicielem Od dnia do dnia Na czas nie okre[lony/okre[lony Dochody nie s/s obci|one z tytuBu wyrokw sdowych w wysoko[ci: Moje przecitne miesiczne dochody netto z tytuBu zatrudnienia wynosz: Dochody miesiczne netto wspBmaB|onka wynosz: Liczba osb na utrzymaniu (niepracujcych) Koszty miesicznego utrzymania gospodarstwa domowego: wysoko[ci opBat staBych (czynsz, energia, gaz, itp.) ZadBu|enie z tytuBu zacignitych kredytw (po|yczek) w bankach lub instytucjach finansujcych wynosi:& & & & & & & & & & & & & ... i ma by spBacone do dnia& & & & & & & & & & ... Rata spBaty miesicznej wynosi: & & & & & & & & Wiarygodno[ podanych danych stwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.247 1 K.K. za zBo|enie faBszywych zeznaD. Wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych z siedzib w 05-091 Zbki ul. PiBsudskiego 176 numer KRS 0000031418 w okresie realizacji i po zakoDczeniu realizacji umowy po|yczki i porczenia, w celu jej zawarcia, monitorowania i dochodzenia wierzytelno[ci, obsBugi informatycznej, prowadzenia sprawozdawczo[ci wobec organw paDstwowych, samorzdowych, i innych instytucji oraz podmiotw wspBpracujcych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych. Podaj dane osobowe dobrowolnie i o[wiadczam, |e s one zgodne z prawd. ZapoznaBem(-am) si z tre[ci klauzuli informacyjnej, w tym z informacj o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostpu do tre[ci swoich danych i prawie ich poprawiania i usunicia. Data i czytelny podpis Porczyciela OZWIADCZENIE WSPAMAA{ONKA PORCZYCIELA Telefon sBu|bowy Telefon prywatny Kod, miejscowo[, ulica, numer Adres zamieszkania Stan cywilny PESEL Seria, numer, wydany przez: Legitymujcy (a) si dowodem osobistym Imiona rodzicw Ja ni|ej podpisany (a) Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy/Adres O[wiadczam, |e jako wspBmaB|onek porczyciela& & & & & & & & & & & & & & & & & & & . pozostaj z nim we wsplnocie maB|eDskiej i majtkowej oraz wyra|am zgod na udzielenie porczenia przez mojego m|a/moj |on po|yczki Panu (i) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & w Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych w kwocie & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Wiarygodno[ podanych danych stwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.247 1 K.K. za zBo|enie faBszywych zeznaD. Wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych z siedzib w 05-091 Zbki ul. PiBsudskiego 176 numer KRS 0000031418 w okresie realizacji i po zakoDczeniu realizacji umowy po|yczki i porczenia, w celu jej zawarcia, monitorowania i dochodzenia wierzytelno[ci, obsBugi informatycznej, prowadzenia sprawozdawczo[ci wobec organw paDstwowych, samorzdowych, i innych instytucji oraz podmiotw wspBpracujcych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych. Podaj dane osobowe dobrowolnie i o[wiadczam, |e s one zgodne z prawd. ZapoznaBem(-am) si z tre[ci klauzuli informacyjnej, w tym z informacj o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostpu do tre[ci swoich danych i prawie ich poprawiania i usunicia. Data i czytelny podpis wspBmaB|onka porczyciela OZWIADCZENIE WSPAMAA{ONKA po|yczkobiorcy Telefon sBu|bowy Telefon prywatny Kod, miejscowo[, ulica, numer Adres zamieszkania Stan cywilny PESEL Seria, numer, wydany przez: Legitymujcy (a) si dowodem osobistym Imiona rodzicw Ja ni|ej podpisany (a) Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy/Adres O[wiadczam, |e jako wspBmaB|onek & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . pozostaj z nim (ni) we wsplnocie maB|eDskiej i majtkowej oraz wyra|am zgod na zacignicie po|yczki przez mojego m|a/moj |on............................................................................... w Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych w kwocie & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Wiarygodno[ podanych danych stwierdzam wBasnorcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej z art.247 1 K.K. za zBo|enie faBszywych zeznaD. Wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych z siedzib w 05-091 Zbki ul. PiBsudskiego 176 numer KRS 0000031418 w okresie realizacji i po zakoDczeniu realizacji umowy po|yczki i porczenia, w celu jej zawarcia, monitorowania i dochodzenia wierzytelno[ci, obsBugi informatycznej, prowadzenia sprawozdawczo[ci wobec organw paDstwowych, samorzdowych, i innych instytucji oraz podmiotw wspBpracujcych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsibiorczo[ci i Inicjatyw Lokalnych. Podaj dane osobowe dobrowolnie i o[wiadczam, |e s one zgodne z prawd. ZapoznaBem(-am) si z tre[ci klauzuli informacyjnej, w tym z informacj o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostpu do tre[ci swoich danych i prawie ich poprawiania i usunicia. Data i czytelny podpis wspBmaB|onka po|yczkobiorcy RTVXZ\^`bdfh Ft,$a$$a$B(\02464gd "$XZ\^~ <\vx$a$~ v| *0bd@B<>24uhz:5OJQJ^Jhz:CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJ&jOhz:5CJOJQJU^JaJhz:5CJOJQJ^JaJ#hw:hw:5CJOJQJ^JaJhw:hz:CJ#hw:hz:5CJOJQJ^JaJhz:-xz| *,.0bd>@B$a$:<>24bdfh$a$gd-}gd-}$a$$a$4bhNP\bx| 4:XZ^`JL>@xixhz:5CJOJQJ^JaJ%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5CJOJQJ^JaJ+hwhz:5CJOJQJ^JaJnHtH+h\hz:5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5OJQJ^JnHtHhz:%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH)LNP\^`b|~ 468:XZ$a$gd-}gdwgd-}ZD^`JL>@p r t 4 6 f h  gd-}$a$gd-}p t 0 4  < Z:<跡ygT쎷Ihz:5OJQJ^J%hw5CJOJQJ^JaJnHtH"hwCJOJQJ^JaJnHtH(hNChwCJOJQJ^JaJnHtH%hw5CJOJQJ^JaJnHtH+hghw5CJOJQJ^JaJnHtH%hz:5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:%hz:5CJOJQJ^JaJnHtH  < L:<$a$gdw$a$gd-}$a$gd-}gdw & F gdw $ & F a$gdwgd-}DFHJdfhjvx&(*,Z\^`gd-}$a$gd-}DJdjvx&,Z` 8V|   R!T!!!!!컥~odWhz:5;OJQJ^Jhz:5OJQJ^Jhz:5CJOJQJ^JaJ"h@lCJOJQJ^JaJnHtH(hNCh@lCJOJQJ^JaJnHtH+hgh@l5CJOJQJ^JaJnHtH%h@l5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:hz:5CJOJQJ^JaJ" 8H   R!T!!!!!!!!!gd-}$a$gd-}$a$gd-} & F gd@l $ & F a$gd@l $dha$gd-}!!!!:"<"b"h"""""""#$#D#J#x#z###>'@'j(**.////////pl_hI#OJQJ\]^Jhfhz:5CJOJQJ^JaJ"h@lCJOJQJ^JaJnHtH(hNCh@lCJOJQJ^JaJnHtH+hgh@l5CJOJQJ^JaJnHtH%h@l5CJOJQJ^JaJnHtHhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:5CJOJQJ^JaJhz:#!!!8":"<"b"d"f"h"""""""""# #"#$#D#F#H#J#x#z##$a$gd-}gd-}######>'@'j(,z-///// /"/////dhgd-$a$gd@l$a$gd-}$a$gd-} & F gd@l $ & F a$gd@l $dha$gd-}gd-}6&P 1h:p-}. A!S"S#S$S% 3&P 1h0A .!S"S#S$S% $$If!v h#vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akd$$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 la$$If!v h#vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akd$$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 la$$If!v h#vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akd$$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 la$$If!v h#vp#v#v#v#v#v&#v#v&#v :V F t0(5p55555&55&5 akd$$IfF H,Bh"`'p&& t0($$$$44 lam$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065m$$If!vh#v:V F t065$$If!vh#v#v#vT#v#vT:V 4,555T55T4af4$$If!vh#v#v#v#vT#v#vT:V 4;,5555T55T4af4$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd$$If;֞,&-4;$TT FapF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkdL$$If;֞,&-4;$TT FapF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd$$If;֞,&-4;$TT FapF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd$$If;֞,&-4;$TT FapF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4apFkd-!$$If;֞,&-4;$TT FapF$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a ]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkd80$$If;֞,&-4;$TT Fa pF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkd3$$If;֞,&-4;$TT Fa pF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkd6$$If;֞,&-4;$TT Fa pF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkd:$$If;֞,&-4;$TT Fa pF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdd=$$If;֞,&-4;$TT Fa pF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkd@$$If;֞,&-4;$TT Fa pF]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdC$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a ]$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ; F,5$5555T55T/ / 4a pFkdJ$$If;֞,&-4;$TT Fa pF$$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a $$If!vh#v$#v#v#v#vT#v#vT:V ;,5$5555T55T/ / 4a Dd ? 0 # A",j O5[n_?evO@=j O5[n_?evxZ8)XxڍRMKQ=oI8j!-JkaPwSDpQ(iAhkŖ.$ ./ޥ `qEٶsgތc™w޽wCŕ $s=i<ۋ"PN؟&j=RyP_rvZŐω{^1`U SNTWGv]HceļBܶ'VgJ|P29pjsXkb93bxP816CBON&@hI 1Uc7Quᘵ6_j?yˤ _}{21-dڲKP8ܜ9={`俵6Lܷo#a/+HiFy75+_E?Tm5'V!{R;Sђ|b\qI,9NFoQKx]Cs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHff NagBwek 1%$$ & F h@&`a$5OJQJ\^JV@V NagBwek 2$$ h@&a$5OJQJ\^JXX NagBwek 3$<@&5CJOJQJ\^JaJVV NagBwek 4$$ & F @&a$5aJP P NagBwek 9 $$@&a$5CJOJQJaJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy >>@> TytuB$a$5OJQJ\^JVB@V Tekst podstawowy$ ha$ OJQJ^J4"4 xl26 dd5aJ00 p#CJaJVPBV Tekst podstawowy 2dhCJOJQJaJjCRj Tekst podstawowy wcity^`CJOJQJaJtRbt Tekst podstawowy wcity 2$V^`Va$CJOJQJaJlSrl Tekst podstawowy wcity 3$^a$CJOJQJaJVQV Tekst podstawowy 3$a$CJOJQJaJXTX Tekst blokowy $]^`a$aJBB xl34dd'dQaJ4 4 Stopka p#0)0 Numer strony88 NagBwek p#PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] bs02En3IKRThj~']q ,?l13:GLcS,egikmo-gikmoq3xz|~*,B=?#%^`{} 8:TVdf57]m!6[h /CUWik{0t W!l%%%%%%%%%&& &'&O&Q&b&d&|&~&&U(x,,,,,,,-----6-^-`-q-s----n/3@  "!$#'65987CBA@?GHEDFMLKJIRQPONWVUTStwx]`ihgfjmnpo|}~   #" !$43210/.-,+*()'&%7856bs02En3IKRThj~']q ,?l13:GLcS,egikmo-gikmoq3xz|~*,B=?#%^`{} 8:TVdf57]m!6[h /CUWik{0t W!l%%%%%%%%%&& &'&O&Q&b&d&|&~&&U(x,,,,,,,-----6-^-`-q-s----n/33 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@R8R T L $#&0Z@0G~4!/%(.5AE^nrtw8_{ " b . Bz,Z R<f"n$N` 4 J2 J "$%)7.BDGxZ !#/&')*+,-/012346789:;<=>?@BCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijklmopqsuvx899@_8F_( b 3 +#" `?* +h C 1#" `?4 1V  # 3 "?7 3h  C 6 #" `?< 66  "?5h  C 0 #" `?2 06 "?9h C 5#" `?: 56 "?3h C 2#" `?6 26 "?;h C 4#" `?8 46 "?+h C ,#" `?, ,h C .#" `?. .V # -"?- -h C 7#" `?> 76 "?=6 "?0h C /#" `?1 /6 "?/h ! C 9!#" `?@ 9V " # 8""?? 8P # ;"?B ;h $ C :$#" `?A :h ' C <'#" `?C <b 5 3 >#" `?E >b 6 3 =#" `?D =b 7 3 A#" `?H Ab 8 3 @#" `?G @b 9 3 ?#" `?F ?P ? F"?M FP @ E"?L EP A D"?K DP B C"?J CP C B"?I Bb D 3 J#" `?Q Jb E 3 I#" `?P Ib F 3 K#" `?R Kb G 3 G#" `?N Gb H 3 H#" `?O HP I P"?W PP J O"?V OP K N"?U NP L M"?T MP M L"?S Lb N 3 U#" `?\ Ub O 3 T#" `?[ Tb P 3 S#" `?Z Sb Q 3 R#" `?Y Rb R 3 Q#" `?X QP S Z"?a ZP T Y"?` YP U X"?_ XP V W"?^ WP W V"?] Vh ] C ^]#" `?e ^b ` 3 _#" `?f _b f 3 c#" `?j cP g b"?i bb h 3 a#" `?h aP i `"?g `P j d"?k db m 3 e#" `?l eP n f"?m fP o h"?o hh p C gp#" `?n gb t 3 [#" `?b [b w 3 \#" `?c \P x ]"?d ]h | C i|#" `?p ih } C k}#" `?r kh ~ C s~#" `?z sh C m#" `?t mh C q#" `?x qV # n"?u nP  j"?q jh C l#" `?s lP  o"?v oP  p"?w pP  r"?y rh C y#" `? yP  t"?{ th C u#" `?| uP  v"?} vh C w#" `?~ wP  x"? xb 3 {#" `? {P  z"? zh C }#" `? }h C #" `? V # |"? |P  "? b 3 #" `? V # ~"? ~P  "? V # "? P  "? P  "? h C #" `? V # "?  Hqq???"?  Hqq???"?  Hqq???"?  Bqq"?  Hqq???"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"?  Bqq"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"?  Bqq"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"?  Bqq"?  H qq???"?  t s * $?"?   H qq???"?   B qq"?   B qq"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"?  Bqq"?  H qq???"? t s *!$?"? ! H"qq???"?! "t s *#$?"?" # H%qq???"?$ % B$qq"?# $ H&qq???"?% & B'qq"?& ' H(qq???"?' ( B)qq"?( ) B*qq"?) * Hqq???"?  Hqq???"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"?  Hqq???"? t s *$?"?  Bqq"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"?  Bqq"?  Hqq???"? t s *$?"?  Hqq???"? t s *$?"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"?  Bqq"? h C #" `? h C #" `? P  "? h C #" `? h C #" `? P  "? V # "? h C #" `? P  "? h C #" `? P  "? h C #" `? V # "? h C #" `? P  "? h C #" `? P  "? V  # "? P ! "? b " 3 #" `? P # "? h $ C $#" `? h % C %#" `? P & "? h ' C '#" `? h ( C (#" `? P ) "? V * # *"? h + C +#" `? P , "? h - C -#" `? P . "? h / C /#" `? V 0 # 0"? h 1 C 1#" `? P 2 "? h 3 C 3#" `? P 4 "? V 5 # 5"? P 6 "? b 7 3 #" `? P 8 "? B S ? !"#$%&'()*+,-./013589<>BDHIMNSVn"58CFTWjlmopqruvyz}~   !%&/@BCDEFGHIJKLMNOPQ`afp~@0/[6 t/&^t&ytW&t|(&t/&t|/tr%*t%&*t &%tr %%t}& trs% t&tr%t &tr%tc&trc%tQ &mtrG %vt&Q tn Z txQ tr%Z t?&tr?%t@ &t&I t6 &ft&I ft&FI t@ E&t&I t@ &tI &t&I t&I #t6 &#t&&%t&& t&& t!X =t?&wt?wt_&t_t &t & t t t;& t8 t ; t8 t hk ;t k;tkP;tPk;tk&;t hk8t&ktkt" d&t!d t$ nt# &nt'h#t6 t5 t9<&t8<t7tC<& tB< tA t@ t? tG(<tH<%&tE (tD( tF(tM<& tL< tK tJ tI tR9&\tQ}9_tP}_tO _tN _tW<H& tVH< tUH tT H tSH tt%twI'8tx!'t] !t`& ti&1th&$ tg&tfV&tj)&:tm&tn&tp&dto&t|&ti&t}itsttt&t>&t> t]&t~]t|t|t|t| !t !|&t| t& t t&Jt Jt&ttt t4&$t4$t&Ct & ti%titMptW%ptB#qttd%;tt%t?\t%:t+):t+:t%ttKJt)%(t>)(t)+(t&6t&tt&%t%t &,t,t &=t =t & t t&tL#ht%btHbtHbtbt %t t4 % tH 4 t H t t% t t%tt%tt#%2t"2t % t!+%t$L%ht4%bt3Hbt2Hbt1bt0 %t/ t.4 % t-H 4 t, H t+ t*% t( t)%t't&%t%t7ht8%ht5% t6%ty { | ~ bjlq''1188??@@346689::<=>?BCDEFFGGHJMOPPSTUUVWXXYYnoppqq{eeoprr\o t  "%'/0;={{||<N W E M x y { | ~  F | "37X\qu16LPfk *JuWx"Ufh|~( * P !!R!!!!!["v"""""##&&&&''1'?'A'F'N'`'d'''''''(=(`(b(r((((()))))))**!*#*2*6*\*^*y*|**************b++++++C,r,t,,--r.1111122-212A2C2a2c2u2y2222222222233*3488'9+9;9?9O9Q9o9r9999999999999::7:;???@@346689::<=>?BCDEFFGGHJMOPPSTUUVWXXYYnoppqqBCSSTUVVWXcceeijoprrZ[  "%'/0;=??zz{|~~MME E x y y { | | ~ n o q r z | 57suhjp?J`CCJ "9:TUh| !!!"""##m%o%)&+&&&&&''''0'?'@'@'A'A'G'G'H'H'I'I'J'N'b'd''''''''':(;(r(s((((())**4*6*y*z*********_+`+r.11122/212w2y22222223348)9+9=9?9o9p9999999999:;:;???@@ c|RC0U,H}XF9a!|RC[$|RC;-u3kRCT|RC& a|RC'j|RCxlޤE^`.^`o(. ^`OJQJo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.0^`0o(.^`o(. $ $ ^$ `OJQJo(@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o(. ^`OJQJo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`OJPJQJ^Jo(-pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.0^`0o(.\^`\o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(.........h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h a ^a `hH.h 1^1`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h qL^q`LhH.^`o(. ^`OJQJo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(. ^`OJQJo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(. ^`OJQJo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(. ^`OJQJo( 0 ^ `0o(.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. [$9a!CTc0'j& axl;-u3H} B&:,*"'"q 인6N@ 5\64IƩj}$#ADp#$&%o%e0w:SIwR\S]w`@l pTs-}TuADz:H=NCRfI#z -w?g y { @]]]]]]] ] ] ] ]]]]]T!@@ "$.08FUnknown G.[x Times New Roman5Symbol?. .[x ArialArial5. .[`)Tahoma7. [ @VerdanaA. Arial Narrow;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria Math"1eecF !oS4s s 3QHP?Ts2 !xx 1INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIWZIECIAMonika KraszewskaAlicja<     Oh+'0, <H h t 4INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIWZIECIAMonika KraszewskaNormalAlicja3Microsoft Office Word@^в@ j@<?@ȥ? ՜.+,0 hp MSRiPs 2INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIWZIECIA Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY^Root Entry FЇ?`Data dR1TableWordDocumentmRSummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q