O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych funkcjonuje od 1996 r. Jest organizacją pozarządową, której misją jest aktywna walka z bezrobociem poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Stowarzyszenie świadczy usługi finansowe na rzecz osób bezrobotnych, osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z sektora MSP. Działalność ta opiera się na prowadzeniu funduszu pożyczkowego, którego środki pochodzą z dotacji unijnych, rządowych i samorządowych.


Oferta pożyczkowa

Nasze pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności na terenie województwa mazowieckiego.

Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Pożyczki na start:

Kwota pożyczki do 25.000,00 zł

Okres spłaty do 60 miesięcy

Możliwy okres karencji do 6 miesięcy

Zabezpieczenie: weksel in blanco pożyczkobiorcy oraz inne zaproponowane i zaakceptowane formy zabezpieczeń, które pokryją wartość pożyczki i odsetek.

Pożyczki na rozwój:

Kwota pożyczki do 120.000,00 zł

Okres spłaty do 60 miesięcy

Możliwy okres karencji do 6 miesięcy

Zabezpieczenie: weksel in blanco pożyczkobiorcy oraz inne zaproponowane i zaakceptowane formy zabezpieczeń, które pokryją wartość pożyczki i odsetek.

Opłaty i prowizje
Za rozpatrzenie wniosku 0zł
Za udzielenie pożyczki do 3% wartości pożyczki
Opłata za wcześniejszą spłatę 0zł
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek pożyczkobiorcy do 3% wartości umowy
Opłata za wysłany monit 10zł
Aktualne oprocentowanie pożyczk od 3,16% do 6,16%

Pożyczki na skróty


Aktualności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Ząbkach pod adresem ul. Piłsudskiego 176, 05-091 Ząbki, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031418, REGON 011980487, NIP 5271374956, e-mail: srp@srp.pl (zwane dalej: SRPiIL lub Stowarzyszenie).
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu oceny Państwa wniosków o pożyczkę oraz realizacji zawartych ze Stowarzyszeniem umów: w szczególności do zawarcia umów, monitorowania i dochodzenia wierzytelności, obsługi informatycznej, obsługi księgowej, prowadzenia sprawozdawczości wobec organów państwowych, samorządowych, i innych instytucji oraz podmiotów współpracujących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  4. W zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych przez Stowarzyszenie umów, przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie windykacji, obsługi księgowej i informatycznej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  6. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  7. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

 

 

 


Więcej artykułów z tej kategorii ...

Linki powiązane


Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

Adres siedziby:

ul. Piłsudskiego 176
05-091 Ząbki
tel. 22 771 58 81

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

ul. Piłsudskiego 176
05-091 Ząbki

NIP : 527-13-74-956

REGON : 011980487

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod KRS 0000031418

Nr rachunku bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Oddział w Warszawie

31 1130 1062 0000 0127 3920 0001

Wiadomość została wysłana